August 2001
VEDTÆGTER

Vedtægter for Ribe Svømmeklub
 
§ 1 Navn
Foreningens navn er RIBE SVØMMEKLUB (RSK).
Foreningen er hjemmehørende i Ribe Kommune.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til svømning, livredning, udspring, vandpolo og lignende aktiviteter, samt ved kyndig vejledning og ledelse give medlemmerne mulighed for ved kammeratlig samvær og træning, at dygtiggøre sig i disse idrætsgrene, samt eventuelt at deltage i konkurrencer m.v..
 
§ 3 Medlemsforhold i øvrigt
Foreningen er tilsluttet Ribe Idræts Forbund (R.I.F), samt i kraft af medlemskabet i Svømmeregion Vest er vi organisatorisk bundet til Dansk Svømme- og Livredningsforbund (D.S.L.F) og Dansk Idrætsforbund (D.I.F). Derudover er vi medlem hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (D.G.I.)
 
§ 4 Medlemmer
Som medlem kan optages alle, der ikke har overtrådt D.I.F’s love og vedtægter. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Udmeldelse sker automatisk, hvis kontingent ikke er betalt rettidigt.
 
§ 5 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i oktober måned og bekendtgøres ved annonce med angivelse af dagsorden i mindst en lokalavis, mindst 14 dage forud. Det skal af annoncen fremgå, at indkomne forslag kan gennemses hos formanden i 8 dage forud for generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har ethvert medlem efter 1 måneds medlemskab, forudsat kontingent er betalt. Er medlemmet ikke fyldt 15 år, udøves stemmeretten af en af det pågældende medlems forældre/værge.
Alle stemmeberettigede er valgbare.
 
På generalforsamlingen skal følgende behandles:
 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Beretning om det forløbne års arbejde og oplæg til det kommende års arbejde.
 3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget for det igangværende regnskabsår.
 6. Valg af:
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  3. 2 suppleanter vælges hvert år
  4. 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges hvert år
 7. Eventuelt.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsens flertal eller mindst 15% af medlemmerne, dog mindst 10 stemeberettigede medlemmer, skriftlig anmoder derom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. Dirigenten bestemmer formen for afstamning. Dog skal valg til bestyrelsen ske ved skriftlig afstemning, såfremt noget medlem begærer dette.
Alle vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed, dog skal vedtægtsændringer ske med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
 
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, jvf. § 4.
Valget er gældende for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden udpeger bestyrelsen repræsentanter til at være ledende instruktører i de 2 afdelinger, en ansvarlig for vederlagsordningen, et konkurrenceudvalg samt en uddannelsesansvarlig for hele klubben.
Bestyrelsen varetager de løbende forretninger under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til at deltage i Svømmeregion Vest’s delegeret møde til R.I.F’s repræsentantskabsmøde.
 
§ 7 Regnskab m.v.
Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
Regnskabet føres af kasseren og skal inden generalforsamlingen revideres af de på generalforsamlingen valgte revisiorer.
Status, herunder over foreningens materiel, udarbejdes af kasseren.
 
§ 8 Revision m.v.
Revisiorerne reviderer foreningsregnskabet forud for generalforsamlingen.
 
§ 9 Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasseren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
 
§ 10 Afdelinger m.v..
Foreningen kan oprette motionsafdeling for såvel børn og unge som voksne.
Desuden kan foreningen nedsætte særlige udvalg til at varetage særlige opgaver.
 
§ 11 Konkurrencer – opvisninger m.v..
Foreningen skal mindst 1 gang årligt afholde konkurrence eller opvisning eller lignende, samt sørge for medlemmernes mulighed for at deltage i konkurrencer m.v. i andre kommuner.
 
§ 12 Karantæne.
Vækker et medlem mishag ved sin optræden i klubben eller ved arrangementer, kan instruktørerne idømme indtil 1 måneds karantæne, som kan påklages til bestyrelsen. Karantæne af længere varighed kan idømmes af bestyrelsen. Anker svømmeren sagen, træder bestyrelsen sammen hurtigst muligt, men karantænen er fortsat virkende indtil bestyrelsen eventuelt tager anden beslutning.
 
§ 13 Opløsning.
Foreningen kan opløses, hvis det vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 ages mellemrum.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver R.I.F.
 

 
RIBE SVØMMEKLUB | JASMINPARKEN 51 |6760 RIBE | TELEFON 29 84 74 07 | CVR-NR. 29 90 88 77